Všeobecné obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

Obchodní firma: Efria s.r.o.

Sídlo: Ruská 943, 277 11 Neratovice

IČ: 05596114

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, C 266829

jednající: Bc. Jan Dobeš, Bytem: Na Výsluní 1312, 277 11 Neratovice

Kontakt: +420 778093093, info@efria.cz, info@xsoft.cz, info@uctenkar.cz

(dále jen „prodávající“)

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby nebo právnické, která uzavírá kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné www.efria.cz, www.uctenkar.cz, www.xsoft.cz nebo jiné domény, které směřují na tyto domény. (dále je „Obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II.

Informace o služeb  a cenách

 1. Informace o službách, včetně uvedení cen jednotlivých služeb a jejich hlavních vlastností jsou uvedeny vždy individuálně pro každého zákazníka v nabídce, která je mu zaslána na jeho emailovou adresu nebo předána do vlastních rukou. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za implementaci služeb a kromě ceny vícepráce, které Kupující požaduje. Sazba za vícpráce je uvedena na internetových stránkách uvedených v bodu 1 odst. 1. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou je uvedena platnost nabídky. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace služeb umístěná v katalogu obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb.
 3. V nabídce je zveřejněna cena za dopravu implementace služby Kupujícímu.
 4. Případné slevy s kupní ceny služeb nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku služeb těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  
 • vyplnění závazné objednávky prostřednictvím obchodního zástupce Obchodu.
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere typ služeb, moduly, úpravy na míru, způsob platby a implementaci. Případně další parametry uvedené v nabídce.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Objednat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí podepsané objednávky od Kupujícího nebo přijetím online objednávky Prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny služeb obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

IV.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání služeb. Kupující může objednávat služeb také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání služeb jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V.

Platební podmínky a dodání služeb

 1. Cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č.2201114273/2010, vedený u FIO banky.
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním služeb. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním služeb .
 2. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. Prodávající požaduje od kupujícího předem zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada zálohy je stanovena v objednávce služeb.
 4. Podle zákona o evidenci tržeb není prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň není povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin, jelikož všechny platby jsou hrazeny převodem na účet Prodávajícího
 5. služba je kupujícímu dodána:
 • na internetovou adresu určenou kupujícím objednávce
 • zpřístupněním údajů nutných k použití služby (jméno a heslo).
 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání služeb .
 2. Náklady na dodání služeb v závislosti na způsobu implementace a převzetí služeb jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat služby na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít služby při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno službu doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním služeb , resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí služeb je kupující je povinen zkontrolovat a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího. Kupující nabývá vlastnické právo ke službám zaplacením celé kupní ceny za služby, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím služeb. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu služeb přechází na kupujícího okamžikem převzetí služeb nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost služeb převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
VI.

Odstoupení od smlouvy

 

 • Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

 1. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
 • ode dne převzetí služeb,
 • ode dne převzetí poslední dodávky služeb, je-li předmětem smlouvy několik druhů služeb nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky služeb, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka služeb.
 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce služeb nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce služeb, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce služeb, které podléhá rychlé zkáze, jakož i služeb, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným službami,
 • dodávce služeb v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu služeb do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením služeb prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy služeb nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání služeb, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání služeb ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání služeb.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující služeb předá nebo prokáže, že služeb prodávajícímu odeslal.
 7. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti služeb, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel služeb přerušil výrobu nebo dovoz služeb. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

VII.

Práva z vadného plnění

 1. Kupující při převzetí služby odpovídá za bezvadnost služby v okamžiku převzetí.
 2. V případě výskytu vady před převzetím služby může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
 • výměnu za nové služeb ,
 • opravu služeb ,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.
 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy před převzetím služby,
 • pokud má služba podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad služeb .
 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 3. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 5. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 6. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele pouze v případě, že je kupující fyzická osoba nepodnikající v ostatních případech se k těmto ustanovením nepřihlíží.

 

VIII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

IX.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání obchodu a dodané služby používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho nebo její provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící obchod a užívat obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.10.2017 

;